Последната промена е направена на:
15 јули 2019 во 12:53 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седници на совет
Седница одржана на 19.03.2015
 1. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење регистри на застапници во осигурувањето и осигурителни брокери од страна на друштвата за осигурување, осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурување,
 2. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење регистри на застапници во осигурувањето, друштва за застапување во осигурувањето, осигурителни брокери, осигурително брокерски друштва и банки;
 
Седница одржана на 27.02.2015
 1. Годишна сметка за 2014 година на Агенцијата за супервизија на осигурување,
 2. Решение за давање дозвола за вршење работи на застапување во осигурување на Друштвото за застапување во осигурување ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД Прилеп;
 
Седница одржана на 06.02.2015
 1. Одлука за Усвојување на Наставна Програма за полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи и Наставна Програма за полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување, со прилог Наставни Програми,
 2. Правилник за начинот и постапката на спроведување на обука за вршење работи на застапување во осигурување,
 3. Правилник за начинот и постапката на спроведување на обука за вршење осигурително брокерски работи, и
 4. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп  Скопје;
 
Седница одржана на 20.01.2015
 1. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ, Скопје,
 2. Решение за издавање дозвола за воведување на нови класи на осигурување во работењето на Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ, Скопје,
 3. Решение за издавање дозвола за пренос на осигурително портфолио од Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена Иншуренс Груп како друштво за осигурување што го пренесува осигурителното портфолио, на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје како друштво за осигурување што го презема осигурителното портфолио.
 
Седница одржана на 08.01.2015
 1. Решение за давање претходна согласност за вршење работи на застапување во осигурување од страна на НЛБ Тутунска банка АД Скопје 
 
Седница одржана на 30.12.2014
 1. Одлука за спроведување на обука и испит за проверка на стручната подготвеност за вршење работи на застапување и осигурително брокерски работи во 2015 година
 2. План за работа на Агенцијата за супервизија на осигурување,  за 2015 година,
 3. План за супервизија на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2015 година,
 4. Информација за пазарот на осигурување за третиот квартал, 2014 година,
 
Седница одржана на 25.12.2014
 1. Решение за издавање согласност за вршење на функција член на Управниот одбор на Друштвото за животното осигурување УНИКА ЛАЈФ АД, Скопје, на лицето АНА ШУТЕВА,
 2. Решение за издавање согласност за вршење на функција член на Управниот одбор на Друштвото за животното осигурување УНИКА ЛАЈФ АД, Скопје, на лицето АЛЕКСАНДРА ШКЕМБИ,
 3. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена Иншуренс Груп,
 4. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп  Скопје,
 5. Тарифник за дополнување на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што  ги наплатува АСО и роковите за уплат
 6. Правилник за правилата на актуарската професија
 
Седница одржана на 28.11.2014
 1. Решение за давање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на  осигурително брокерско друштво МАК ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје,
 2. Решение за давање согласност за вршење на функција член на Управниот Одбор на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје на лицето Дејан Михајлов,
 3. Решение за давање согласност за вршење на функција Извршен член на Одборот на директори на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје на лицето Сања Танчевска.
 
Седница одржана на 21.11.2014
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ- Виена Иншуренс Груп Скопје,
 2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Евроинс Осигурување АД Скопје,
 3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје,
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за неживотно осигурување Скопје,
 5. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурителното брокерско друштво СЕДА БРОКЕР АД Скопје,
 6. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво МОБИЛИТИ БРОКЕР АД Скопје,
 7. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурителното брокерско друштво АМГ ПРЕМИУМ АД Скопје.
 
Седница одржана на 05.11.2014
 1. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на органот на управување на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје за лицето Боби  Кочевски, и
 2. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на органот на управување на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје за лицето Исни Абази,
 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување