Последната промена е направена на:
15 јули 2019 во 12:53 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седници на совет
Седница одржана на 14.07.2017
 1. Решение за давање на согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурителното брокерско друштво ЦЕРТУС АД Скопје,
 2. Решение за давање на согласност за измена на  Статут на САВА осигурување а.д. Скопје,
 3. Одлука за изрекување на мерки на супервизија спрема друштвото за застапување во осигурување ИБО Иншуренс АД Куманово и Решение за одземање на дозвола за вршење работи на застапување во осигурување,
 
Седница одржана на 23.06.2017
 1. Годишен извештај за работењето на АСО за 2016 година, и
 2. Годишен извештај за пазарот на осигурување во 2016 година, и
 3. Донесување на ревидираните финансиски извештаи на АСО за 2016 година.
 
Седница одржана на 19.06.2017
 1. Решение за давање согласност за стекнување на  квалификувано учество во друштво за осигурување,
 2. Решение за издавање согласност за вршење на функција член на орган на управување на друштво за осигурување на лицето Александра Шкемби,
 3. Решение за давање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво АУРОН БРОКЕР АД, Струга,
 4. Решение за давање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје,
 5. Решение за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје,
 6. Решение за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување ГРАВЕ Скопје,
 
Седница одржана на 15.05.2017
 1. Решение за воведување на класата 21 – Oсигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови, од групата на осигурување на живот на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопјеч и
 2. Решение за измена на Статутот на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

 

 
Седница одржана на 10.05.2017
 1. Одлука за изрекување на мерки на супервизија спрема осигурително брокерско друштво Нов осигурителен брокер,
 2. Одлука за изрекување на мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Еуролинк,
 3. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за основните постапки, правила и начинот на спроведување супервизија на осигурување,
 4. Одлука за Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Македонија за 2017 година,
 5. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп Скопје, на лицето Мартин Теов Винер лиценцирање,
 
Седница одржана на 28.04.2017
 1. Решение за вршење на функцијата член на Управен Одбор во Акционерското друштво за осигурување АЛБСИГ, Скопје на лицето Нуредин Џелили.
 
Седница одржана на 20.04.2017
 1. Решение за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори во Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ, Скопје на лицето Марко Микиќ.
 
Седница одржана на 24.03.2017
 1. Решение за престанок на дозволата за вршење работи на застапување во осигурување  ГЛС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
 2. Решение за престанок на дозволата за вршење работи на застапување во осигурување Друштвото за застапување во осигурување МАГМА ОСИГУРУВАЊЕ  Скопје
 
Седница одржана на 10.03.2017
 1. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување  на Друштвото за осигурување УНИКА А.Д. Скопје  на лицето САИМИР ДХАМО,
 2. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување  на Друштвото за осигурување УНИКА А.Д. Скопје  на лицето БОРЧЕ БОГЕСКИ,
 3. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување  на Друштвото за осигурување УНИКА А.Д. Скопје  на лицето БИЛЈАНА СТОЈАНОВ,
 4. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација која се доставува кон барањето за добивање дозволи согласно Законот за супервизија на осигурување,
 5. Правилник за потребната документација за добивање дозвола за вршење  на осигурително брокерски работи,
 6. Правилник за потребната документација за добивање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето,
 
Седница одржана на 04.01.2017
 1. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување во 2017 година;
 2. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење на осигурително брокерски работи во 2017 година;
 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување