Последната промена е направена на:
19 јули 2019 во 07:46 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седници на совет
Седница одржана на 13.11.2018
 1. Разгледување на Извештајот за реализација на активности на АСО во областа на финасиската едукација и инклузивност,
 2. Усвојување на Извештајот  за оценката на пристигнатите литературни и ликовни творби на конкурсот на тема „Што значи за мене осигурувањето на домот и на семејството“ и избор на наградени учесници за 2018 година,
 3. Разгледување на Извештајот за Пазарот на осигурување во Република Македонија во првиот квартал од 2018 година,
 4. Разгледување на Извештај за Пазарот на осигурување во Република Македонија во вториот квартал од 2018 година,
 5. Усвојување на Извештај за работењето на друштвата за осигурување во периодот 1.1- 31.3.2018,
 6. Разгледување на Извештај за работењето на друштвата за осигурување во периодот 1.1- 30.6.2018,
 7. Донесување на Решение за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за неживотно осигурување Кроација осигурување АД Скопје,
 8. Донесување на Решение за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за неживотно осигурување УНИКА Скопје,
 9. Донесување на Решение за давање согласност за измена на Статутот на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за неживотно осигурување Скопје
 10. Донесување на Решение за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурително брокерско друштво на лицето ХРИСТО КОНДОВСКИ,
 11. Донесување на Решение за издавање на согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје
 12. Донесување на Решение за издавање на согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје
 13. Донесување на Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување, за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД Скопје, на лицето РОК ПИВК,
 14. Донесување на Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво ЕНСА БРОКЕР АД, Скопје
 
Седница одржана на 31.10.2018
 1. Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2017 година,
 2. Годишен извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во 2017 година,
 3. Извештајот на Комисијата за избор на најдобар  истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Р. Македонија за 2018 година,
 4. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје, на лицето Дарко Атанасовски,
 5. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје, на лицето Ирена Велкоска Спировска,
 6. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје, на лицето Маја Богдановска Стојановска,
 7. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје, на лицето Марија Томеска,
 8. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје, на лицето Херман Зип,
 9. Решение за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје, на лицето Александар Андоновски,
 10. Решение за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на САВА осигурување, а.д. Скопје на лицето Ило Ристовски,
 11. Решение за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на САВА осигурување, а.д. Скопје, на лицето Мелита Гугуловска, и
 12. Информација за организирање на Конференција за осигурување во земјоделството
 
Седница одржана на 14.05.2018
 1. Решение за одземање на дозволата за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското акционерско друштво ВИАСС Скопје;
 2. Решение за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурително брокерско друштво СУПЕР БРОКЕР АД Скопје.
 
Седница одржана на 08.05.2018
 1. Решение за давање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ, Скопје,
 2. Решение за давање на дозвола за воведување на класата 2 – Здравствено осигурување од групата на неживотно осигурување, во работењето на Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ, Скопје,
 3. Одлука за спроведување на Конкурс за годишна награда за млад истражувач за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Македонија за 2018 година;
 
Седница одржана на 30.04.2018
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ
 2. Решение за давање согласност за член на орган на управување во Друштвото за осигурување Винер живот, на лицето Мартин Теов,
 
Седница одржана на 10.04.2018
 1. Решение за давање согласност за измена на седиштето на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
 2. Решение за давање согласност за измена на Статут на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје,
 
Седница одржана на 20.03.2018

Решение за давање согласност за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје, на лицето Зоран Стојановски

 
Седница одржана на 08.03.2018
1. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Осигурителното брокерското друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД  Битола
2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво  СУПЕР БРОКЕР АД Скопје,
3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското акционерско друштво ВИАСС Скопје,
4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво  АУРОН БРОКЕР АД Струга,
5. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво АМ БРОКЕР АД Скопје,
6. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво АМГ ПРЕМИУМ АД Скопје,
7. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво АСУЦ БРОКЕР АД Скопје,
8. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво А-Тим АД Скопје,
9. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво ЦВО БРОКЕР АД Охрид,
10. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво  ДЕЛТА ИНС БРОКЕР АД Скопје ,
11. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво ЕОС БРОКЕР АД Скопје,
12. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво  ЕУРО ЕКСПЕРТС АД Скопје,
13. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво ИН-БРОКЕР АД Скопје,
14. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво ЈДБ БРОКЕР АД Скопје,
15. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво Наше Осигурување АД Кочани,
16. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема  Осигурително брокерското друштво ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје ,
17. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво Полиса Плус АД Скопје,
18. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво Сафе Инвест Македонија АД Скопје,
19. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво С.Т.М Брокер Плус АД Скопје,
20. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво ВИА БРОКЕР АД Скопје ,
21. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво Кораб Инс Скопје,
22. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво Мега Брокер АД Скопје,
23. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво Мобилити АД Скопје ,
24. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерското осигурително брокерско друштво Цертус Скопје,
25. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерското Осигурително брокерско друштво ЏОКЕР ИНС БРОКЕР,
26. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво ВЕБЕР ГМА АД Битола,
27. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје на лицето ЗАИМ БАРДХИ,
28. Решение за издавање согласност за измена на Договорот на Национално биро за осигурување
29. Решение за издавање согласност за измена на Статут на Националното биро за осигурување
 
Седница одржана на 05.01.2018
 1. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење на осигурително брокерски работи во 2018 година;
 2. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурување во 2018 година;
 3. Решение за издавање согласност за измена на Статут на Триглав Осигурување АД, Скопје, и
 4. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на извештаите кои друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување и крајни рокови и начини на поднесување на истите.
 
Седница одржана на 28.12.2017
 1. Стратешки план за извршување на внатрешната ревизија за периодот 2018-2020 година;
 2. План за извршување на внатрешната ревизија за 2018 година;
 3. Одлука за формирање на Комисија за попис на средствата и изворите на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2017 година;
 4. Упатство за работа на Комисија за попис на средствата и изворите на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2017 година;
 5. Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2018 година
 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување