Последната промена е направена на:
11 септември 2019 во 10:55 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седници на совет
Седница одржана на 17.5.2011

 

 • Решение со кое се издава дозвола за вршење на работи на осигурување на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, со адреса на ул. “Маркс и Енгелс” бр. 3, Скопје;
 • Решение со кое се дава претходна согласност за измена на Статут на АД за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ-Виена Иншуренс Груп, Скопје;
 • Решение со кое се дава претходна согласност за измена на Статут на АД за осигурување ВИНЕР -Виена Иншуренс Груп, Скопје;
 • Програма за волонтирање во Агенцијата за супервизија на осигурување за 2011 година.
 
Седница одржана на 6.5.2011

 

 • Правилник за начинот на наплата и пренос на наплатената премија од страна на осигурително брокерските друштва;
 • Правилник за формата и содржината на Извештајот за вреднување на ставки во Билансот на состојба;
 • Решение со кое се дава согласност за измена на Статут на АД за осигурување ВАРДАР, Скопје.
 
Седница одржана на 28.4.2011

 

 • Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања, и нивно вреднување;
 • Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на билансните шеми и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување.
 
Седница одржана на 15.4.2011

 

 • Решение за согласност за измена на седиштето и Статутот на АД за осигурување ГРАВЕ, Скопје;
 • Информација за учество на Агенцијата за супервизија на осигурување на Седмиот состанок на Поткомитетите-Поткомитетот за економски и финансиски прашања и статистика и Поткомитетот за внатрешен пазар, одржан во Брисел;
 • Одлука за организација на регионална конференција на Агенцијата за супервизија на осигурување во Охрид и донесување на Одлука за формирање на организационен одбор.
 
Седница одржана на 21.3.2011

 

 • Решение за согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје;
 • Решение за согласност за измена на Статутот на АД за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп, Скопје;
 • Решение за измена на Статутот на АД за осигурување САВА ТАБАК, Скопје;
 • Правилник за деталната содржина на потврдата на овластениот актуар;
 • Правилник за методот за пресметка на коефициентот на ликвидност и минималната ликвидност;
 • Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања, и нивно вреднување;
 • Правилник за сметководство и финансиско работење.
 
Седница одржана на 10.3.2011

 

 • Правилник за потребната документација за добивање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето;
 • Правилник за формата, содржината и начинот на водење регистри на застапници во осигурувањето и осигурителни брокери од страна на друштвата за осигурување, осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурување.
 
Седница одржана на 25.2.2011

 

 • Одлука за усвојување на годишната сметка за 2010 година;
 • Информација за движењето на осигурителниот пазар во Р: Македонија, во 2010 година;
 • Правилник за изменување на Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување;
 • Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на билансните шеми и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување;
 • Правилник за изменување на Правилникот за пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност на друштвата за осигурување и реосигурување;
 • Правилник за изменување на Правилникот за видовите и описот на ставки што ќе се земат предвид при пресметка на капиталот на друштво за осигурување и/или реосигурување;
 • Правилник за изменување на Правилникот за пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност.
 
Седница одржана на 15.2.2011

 

 • Решение за измена на седиште на Акционерското друштво за осигурување ВАРДАР Скопје;
 • Годишен план за теренска контрола.
 
Седница одржана на 31.1.2011

 

 • Прашања поврзани со тековното работење на Агенцијата за супервизија на осигурување.
 
Седница одржана на 24.1.2011

 

 • Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистри на застапници во осигурувањето, друштва за застапување во осигурувањето, осигурителни брокери и осигурителни брокерски друштва.
 
« ПочетокПред11121314151617181920СледноКрај »

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување