Последната промена е направена на:
16 јули 2019 во 08:27 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седници на совет
Седница одржана на 18.02.2019
 1. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Никола Латиновски,
 2. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Сања Љубомир,
 3. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Национална групација за осигурување АД Осигурителна Полиса СКОПЈЕ,
 
Седница одржана на 05.02.2019
 1. Информација за усогласување со Законот за супервизија на осигурување со преминот во втора фаза на асоцијација меѓу Република Македонија и Европската Заедница и нејзините земји членки,
 2. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето, Александра Лозановска,
 
Седница одржана на 31.01.2019
 1. решение за определување на одговорно лице  за утврдување на исполнетост на условите за полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи во 2019 година,
 2. решение за определување на одговорно лице  за утврдување на исполнетост на условите за полагање на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето во 2019 година,
 3. решение за определување на овластени претставници кои ќе присуствуваат во просторијата за време на полагање на  стручните испити за вршење осигурително брокерски работи во 2019 година,
 4. решение за определување на овластени претставници кои ќе присуствуваат во просторијата за време на полагање на  стручните испити за вршење на работи на застапување во осигурување во 2019 година
 5. решение за формирање на Комисија за ревизија на одржаните стручни испити за  вршење осигурително брокерски работи во 2019 година
 6. решение за формирање на Комисија за ревизија на одржаните стручни испити за  вршење на работи на застапување во осигурувањето во 2019 година
 7. решение за формирање на Комисија за спроведување на стручен испит за  вршење осигурително брокерски работи во 2019 година,
 8. решение за формирање на Комисија за спроведување на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето во 2019 година
 9. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање лиценца за осигурителен брокер,
 10. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање лиценца за застапник во осигурување,
 11. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање дозволи согласно Законот за супервизија на осигурување,
 12. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето,
 13. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи,
 14. Решение за издавање дозвола за воведување на новa класa на осигурување на САВА осигурување а.д., Скопје,
 15. Решение за издавање на согласност за измена на Статут на САВА осигурување а.д., Скопје
 16. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување на лицето Насер Зенку,
 17. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување на лицето Дејан Михајлов,
 18. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување на лицето Зоран Нарашанов,
 
Седница одржана на 28.01.2019
 1. Донесување на решение за одземање на лиценца за застапник во осигурувањето на лицето Гаврил Бошкоски,
 2. Донесување на решение за одземање на лиценца за застапник во осигурувањето на лицето Љубица Димовска,
 3. Донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување,
 4. Донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување,
 5. Разгледување на Извештај за Пазарот на осигурување во Реппублика Македонија за третиот квартал,2018,
 6. Разгледување на Извештај за работењето на друштвата за осигурување во периодот 1.1- 30.9.2018,
 7. Донесување на Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје,
 8. Донесување на Планот за јавни набавки за 2019 година,
 
Седница одржана на 04.01.2019
 1. Решение за вршење на работи на застапување во осигурувањето, на Комерцијална банка АД Скопје,
 2. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење на осигурително брокерски работи во 2019 година,и
 3. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурување во 2019 година,
 
Седница одржана на 27.12.2018
 1. Одлука за донесување на Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,
 2. План за работа на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,
 3. Годишен план за теренска супервизија на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,
 4. Давање на согласност на предлог стратешки план за извршување на внатрешната ревизија за периодот 2019-2021 година,
 5. Давање на согласност на предлог план за извршување на внатрешната ревизија за 2019 година,
 6. Правилник за  внатрешна организација во Агенцијата за супервиизја на осигурување,
 7. Правилник за  систематизација на работните места во Агенцијата за супервиизија,
 8. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво БРОЛИНС АД, Скопје,
 9. Решение за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во Осигурително брокерското друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР.
 
Седница одржана на 24.12.2018
 1. Одлука за формирање на Комисија за попис на средствата и изворите на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2018 година,
 2. Упатство за работа на Комисија за попис на средствата и изворите на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2018 година,
 3. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на Сава осигурување а.д. Скопје, на лицето Сашо Дракуловски;
 4. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Африм Нухија;
 5. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Сеад Личина;
 6. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Емрула Мулаи;
 7. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Марко Стојановски;
 8. Решение за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество на Халк Банка АД Скопје во Нова Осигурување АД Скопје.
 
Седница одржана на 13.12.2018
 1. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, на лицето Агрон Таири,
 2. Решение за вршење на функцијата член на Управен Одбор на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје на лицето Арт Гаши,
 3. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје, на лицето Дритон Азизи,
 
Седница одржана на 27.11.2018
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво АМГ Премиум АД Скопје,
 2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво К МК Брокер АД Скопје,
 3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за застапување во осигурување ЛАЈФ ВИЗИОН АД Скопје,
 4. Решение за давање согласност за измена на Статутот на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје,
 5. Решение за давање согласност за reвизија на Друштвото за ревизорски услуги ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје за 2018 година.Друштво за ревизија,
 6. План на архивски знаци на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,
 7. Листа на документарен материјал со рокови за нивно чување на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,,
 8. Листа на архивска граѓа од трајна вредност на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,

 

 

 
Седница одржана на 13.11.2018
 1. Разгледување на Извештајот за реализација на активности на АСО во областа на финасиската едукација и инклузивност,
 2. Усвојување на Извештајот  за оценката на пристигнатите литературни и ликовни творби на конкурсот на тема „Што значи за мене осигурувањето на домот и на семејството“ и избор на наградени учесници за 2018 година,
 3. Разгледување на Извештајот за Пазарот на осигурување во Република Македонија во првиот квартал од 2018 година,
 4. Разгледување на Извештај за Пазарот на осигурување во Република Македонија во вториот квартал од 2018 година,
 5. Усвојување на Извештај за работењето на друштвата за осигурување во периодот 1.1- 31.3.2018,
 6. Разгледување на Извештај за работењето на друштвата за осигурување во периодот 1.1- 30.6.2018,
 7. Донесување на Решение за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за неживотно осигурување Кроација осигурување АД Скопје,
 8. Донесување на Решение за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за неживотно осигурување УНИКА Скопје,
 9. Донесување на Решение за давање согласност за измена на Статутот на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за неживотно осигурување Скопје
 10. Донесување на Решение за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурително брокерско друштво на лицето ХРИСТО КОНДОВСКИ,
 11. Донесување на Решение за издавање на согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје
 12. Донесување на Решение за издавање на согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје
 13. Донесување на Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување, за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД Скопје, на лицето РОК ПИВК,
 14. Донесување на Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво ЕНСА БРОКЕР АД, Скопје
 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување