Последната промена е направена на:
17 април 2018 во 14:13 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk

finansiska edukacija

Седници на совет
Седница одржана на 08.03.2018
Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Осигурителното брокерското друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД  БитолаОдлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво  СУПЕР БРОКЕР АД Скопје,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското акционерско друштво ВИАСС Скопје,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво  АУРОН БРОКЕР АД Струга,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво АМ БРОКЕР АД Скопје,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво АМГ ПРЕМИУМ АД Скопје,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво АСУЦ БРОКЕР АД Скопје,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво А-Тим АД Скопје,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво ЦВО БРОКЕР АД Охрид,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво  ДЕЛТА ИНС БРОКЕР АД Скопје ,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво ЕОС БРОКЕР АД Скопје,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво  ЕУРО ЕКСПЕРТС АД Скопје,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво ИН-БРОКЕР АД Скопје,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво ЈДБ БРОКЕР АД Скопје,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво Наше Осигурување АД Кочани,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема  Осигурително брокерското друштво ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје ,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво Полиса Плус АД Скопје,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво Сафе Инвест Македонија АД Скопје,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво С.Т.М Брокер Плус АД Скопје,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво ВИА БРОКЕР АД Скопје ,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво Кораб Инс Скопје,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво Мега Брокер АД Скопје,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво Мобилити АД Скопје ,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерското осигурително брокерско друштво Цертус Скопје,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерското Осигурително брокерско друштво ЏОКЕР ИНС БРОКЕР,Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема...
 
Седница одржана на 05.01.2018
 1. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење на осигурително брокерски работи во 2018 година;
 2. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурување во 2018 година;
 3. Решение за издавање согласност за измена на Статут на Триглав Осигурување АД, Скопје, и
 4. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на извештаите кои друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување и крајни рокови и начини на поднесување на истите.
 
Седница одржана на 28.12.2017
 1. Стратешки план за извршување на внатрешната ревизија за периодот 2018-2020 година;
 2. План за извршување на внатрешната ревизија за 2018 година;
 3. Одлука за формирање на Комисија за попис на средствата и изворите на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2017 година;
 4. Упатство за работа на Комисија за попис на средствата и изворите на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2017 година;
 5. Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2018 година
 
Седница одржана на 15.12.2017
 1. Стратегиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за периодот 2018-2020 година,
 2. Планот за работа на Агеницјата за супервизија на осигурување за 2018 година,
 3. Одлука за донесување на Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2018 година,
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерско друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје,
 5. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување ВИНЕР Лајф-Виена Иншуренс Груп Скопје,
 6. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Националното биро за осигурување – Скопје,
 7. Решение за издавање на согласност за измена на седиште и статут на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот, Скопје,
 
Седница одржана на 29.11.2017
 1. План за архивски знаци на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2018 година,
 2. Листа на документарен материјал со рокови за нивно чување,
 3. Листа на архивска граѓа од трајна вредност на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2018 година,
 
Седница одржана на 20.11.2017
 1. Решение за вршење на функцијата  член на Управен одбор на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД, Скопје, на лицето Срѓан Крстиќ,
 
Седница одржана на 14.11.2017
 1. Решение  за давање согласност за стекнување квалификувано учество во МАКТРЕНД БРОКЕР АД Скопје,
 
Седница одржана на 06.11.2017
 1. Решение за  давање сигласност за стекнување квалификувано учество во друштвото за осигурување Албсиг.
 
Седница одржана на 27.10.2017
 1. Решение за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување – Скопје, на лицето Гоце Вангеловски,и
 2. Усвојување на Извештајот на Комисијата за избор на најдобар  истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Р. Македонија за 2017 година.
 
Седница одржана на 14.09.2017
 1. Решение за  давање согласност за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на САВА осигурување а.д. Скопје, на лицето Мелита Гугуловска,
 2. Решение за  давање согласност за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на САВА осигурување а.д. Скопје, на лицето Ило Ристовски.
 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување