Ndryshimi i fundit është bërë:
17 prill 2018 në ora 14:13.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al

finansiska edukacija

Njoftim për organizimin e provimit profesional të nevojshëm për marrjen e lejes për punë për aktuar të certifikuar
E hënë, 17 Tetor 2011 00:00

Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve i informon të gjithë personat e interesuar  se duke filluar nga data 1 Nëntor të vitit 2011 do të organizojë trajnim për aktuar, në kohëzgjatje prej 2  ( dy ) viteve. Kandidatët të cilët pas ndjekjes së trajnimit dhe dhënies me sukses të provimeve do të pajisen me Certifikatë për provimin profesional të dhënë, Certifikatë e nevojshme për marrjen e lejes për punë për aktuar të certifikuar.

Trajnimi i aktuarëve përbëhet nga lëndët e mëposhtme:

 1. Propabiliteti dhe statistika
 2. Matematika financiare
 3. Modelimet stohastike
 4. Ekonomi
 5. Modelet e përjetimeve
 6. Matematika I e aktuarëve
 7. Matematika II e aktuarëve
 8. Menaxhimi i fondeve investive
 9. Sigurimi jetësor
 10. Sigurimi  jo jetësorë
 11. Sigurimet shoqërore dhe pensionale
 12. Sigurimi shëndetësor
 13. Kontabiliteti në sigurime
 14. Kuadri ligjor që ka të bëj me sigurimet
 15. Profesionalizmi dhe etika

Çdo pjesëmarrës  ka të drejtë të hyj në  provim më së shumti dy herë dhe në qoftë se dy herë nuk e kalon provimin i humbet e drejta të vazhdojë trajnimin. Ligjëratat do të mbahen  gjatë javës e pastaj hyhet në provim, më së voni  një muaj nga dita e mbarimit të ligjëratave për lëndën e caktuar.

Kompensimi për ndjekjen e trajnimit ( detyrimisht për të gjithë 15 provimet ) është në shumë prej 120.000,oo ( njëqind e njëzet mijë  ) denarë.

                 Fletëpagesa për kompensimin e paguar duhet të përmbajë të dhënat në vijim:

              QËLLIMI I PAGESËS: Trajnimi dhe provimi  profesional për aktuar të certifikuar

EMRI I PRANUESIT: Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve - Shkup
BANKA E PRANUESIT: Stopanska Banka SH.A.- Shkup
LLOGARIA BANKARE: 200002007041251

                Te gjithë kandidatët e interesuar, munden të parashtrojnë fletëparaqitje për  të ndjekur  trajnimin në Agjencinë për mbikëqyrjen e sigurimeve, në adresën që vijon: Rr. Vasil Glavinov nr. 12, TCC Playa, kati i 2-të ( në arkiv ), më së voni deri më datë 31 Tetor të vitit 2011, çdo ditë pune nga ora 08:30 deri 16:30.

                Kandidatët fletëparaqitjes duhet ti bashkëngjisin:

 1. Dëshmi për përgatitje sipërore profesionale ( në origjinal, ose të vërtetuar në noter ) 
 2. Provë  për kompensimin e paguar për pjesëmarrje në trajnim dhe dhënie të  provimeve
 3. Letërnjoftim ( Pasaportë - për shtetasit e huaj) në këqyrje

 

Fletëparaqitja për ndjekjen e trajnimit  mund të merret në Arkivin e Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve ose  në mënyrë elektronike në web faqen e internetit të Agjencisë www.aso.mk 

 

Me qëllim që kandidatët e interesuar të njoftohen në detaje, Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve do të organizojë takime në ditët në vijim:  7 Tetor, 14 Tetor, 21 Tetor dhe 28 Tetor të vitit 2011 me fillim në ora 15:00 në zyrat e Agjencisë.
 
Konferenca rajonale: Zhvillimi i tregjeve pёr sigurim nga rreziqet qё shkaktohen nga fatkeqёsitё natyrore dhe katastrofat nё Europёn Juglindore: Prej konceptit nё realitet
E enjte, 06 Tetor 2011 00:00
  Konferenca e parё rajonale e Europёs RE, e titulluar: “Zhvillimi i tregjeve pёr sigurim nga rreziqet qё shkaktohen nga fatkeqёsitё natyrore dhe katastrofat nё Evropёn Juglindore: Prej konceptit nё realitet”, do tё mbahet nё hotelin Granit nё Ohёr, prej 12 deri 15 Tetorё tё vitit 2011.Agjencia pёr mbikqyrje tё sigurimeve paraqitet nё rolin e bashkё-organizatorit tё kёsaj konference, sё bashku me Europa Re, Banka Botёrore, UNISDR (Sekretariat, ky nё kuadёr...
Lexo ma...
 
Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimit ka lëshuar licencë për të ushtruar veprimtari sigurimi të jetës – Themelimi i një shoqërie të re sigurimi
E premte, 27 Maj 2011 00:00
Në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbikëqyrjen e Sigurimeve (‘’ Gazeta Zyrtare nr. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 08/2008, 88/2008, 56/2009, 67/2010, dhe 44/2011), Këshilli i ekspertëve i Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve sollën vendim për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari  sigurimi të jetës për Shoqërinë aksionere Uniqa life, Shkup.

Si themelues të shoqërisë së re për sigurimin e jetës paraqitet  SIGAL...
Lexo ma...
 
ASO konkurs
E premte, 15 Prill 2011 19:35
K O N K U R S

Për çmim vjetor për studiuesit e rinj për punë më të mire kerkimore në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë

 

                Me qëllim për të stimuluar zhvillimin e mendimit shkencor dhe përgaditjen e kërkimeve studimore në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë, si dhe afirminin e profesionistëve...
Lexo ma...
 
Agjensioni pёr mbikqyrje tё sigurimeve organizoi njё seminarё njёditёsh me temёn, “Teknikat dhe mundёsitё pёr investim dhe udhёheqje me portfolio”.
E mërkurë, 21 Shtator 2011 00:00
Seminari u mbajtё mё 14 Shtatorё, prej orёs 10:00 deri ora 14:00, nё hapёsirat e Odёs Ekonomike tё Maqedonisё. Kryetari i Kёshillit tё ekspertёve tё agjencisё, z-ri Klime Poposki e hapi takimin dhe u uroi mirёseardhje pjesёmarёsve. Ligjёrues nё seminar ishin:

-          z-nja Mira Shekutkovska, NLB fondi i ri pensional ShA Shkup, anёtare e bordit drejtues dhe

-          mr. Goran...
Lexo ma...
 
Sfidat në harmonizimin e mbikëkqyrejs vendore dhe mbikëqyrjes së sigurimeve me regulativen dhe praktikat e Unionit Evropian
E premte, 06 Maj 2011 11:33
30-31 Maj 2011, hotel Granit

Ohër, Maqedoni

Agjencia për mbikëqyrejn e sigurimit organizon konferencë rajonale për mbikëqyrësit e sigurimeve. Qëllimi i konferencës është për të diskutuar çështje të rëndësishme rreth harmonizimit të rregulloreve dhe praktikave të BE-së në sistemin juridik të mbrendëshëm, dhe për të mundësuar shkëmbimin e përvojave në mes rregullatorëve mbikëqyrëse të sigurimeve. Organizimi i konfrencës përkrahët nga projekti rajonal USAID-...
Lexo ma...
 
Nënshkrim Memorandum Bashkëpunimi në mes të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve dhe të Komisionit të Mbikëqyrjes së Sigurimeve të Rumanisë
E premte, 08 Prill 2011 12:21
Më 21 Shkurt, të vitit 2011 të dy organet rregullatore, Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimeve e Republikës së Maqedonisë (AMS), dhe Komisioni për Mbikëqyrjen e Sigurimeve të Rumanisë, nënshkruan  Memorandum për bashkëpunim. Ky Memorandum është një bazë e mirë dhe e hap hapësirën për bashkëpunim të suksesshëm me qëllim për të shkëmbyer  përvoja dhe informata mbi tregjet e sigurimit në të dy vendet, shkembimi i njohurive përmes vizitave studimore dhe...
Lexo ma...
 
« FilloPara12345678910TjetriFund »

Faqe 10 nga 12

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

 • Dokumentacioni i nevojshëm
 • Tarifa
 • AMS Misioni
 • Raportet Kuartale
 • Pyet AMS
 • Ligje
 • Regjistër të shoqërive të sigurimit